Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 7. deň

Téma: Rásť v jednote

„Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Ján 15, 5a)

Biblické zamyslenie na dnes je tu.

Duchu Svätý,
ty oživujúci oheň a jemný dych, príď a prebývaj v nás.
Obnov v nás vášnivú túžbu po jednote, aby sme žili s vedomím puta, ktorým sme v tebe spojení.
Daj, nech sa všetci kresťania, ktorí si obliekli pri krste Krista, spoja a spoločne vydávajú svedectvo o nádeji, ktorá ich posilňuje.
Amen.