Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

22. – 29. máj 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Šiesta veľkonočná nedeľa

Štvrtok
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Nedeľa
Siedma veľkonočná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Ervína a Jozefínu Vrablicovcov a za rodičov z oboch strán

Utorok
17.30 h – za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie /č. 102/

Štvrtok
17.30 h – za † Martina Šimkoviča, manželku Veroniku, sestru Fabiánu a syna

Nedeľa
8.30 h – za † Michala Zábaka


Vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaný sviatok. V tento deň je každý kresťan katolík povinný zúčastniť sa na svätej omši.


Birmovancov pozývam na svätú omšu v nedeľu o 8.30 h a po nej na stretnutie.


Minulú nedeľu ste na zakúpenie hodín na vežu kostola obetovali 590 eur. Za tieto milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.


Na budúcu nedeľu bude po svätej omši zbierka na katolícke masmédiá.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.