Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

23. – 30. január 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Tretia nedeľa v Cezročnom období, Nedeľa Božieho slova

Pondelok
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok
Obrátenie svätého Pavla, apoštola, sviatok

Streda
Svätých Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

Piatok
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa
Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Luciu, č. 415

Utorok
16.30 h – za † Pavla Fiedlera, výročná svätá omša

Štvrtok
16.30 h – za † Antona Gútha, švagra Félixa, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

Nedeľa
8.30 h – za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre celú rodinu, č. 415


Podľa covid automatu v súčasnosti môže byť v našom kostole 100 ľudí v režime OP. Odporúčané je šachovnicové sedenie, horné dýchacie cesty musia byť prekryté respirátorom a treba mať pri sebe potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní covidu- 19.
 
Svätá spoveď a sväté prijímanie pre nezaočkovaných bude každú nedeľu od 9.30 h. do 9.40 h. Iný termín možný po telefonickej dohode so mnou.
 
Na reštaurovanie spovednice sa minulú nedeľu vybralo 380 €. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečne Pán Boh zaplať.
 
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

V týchto dňoch sa modlíme za tieto farnosti:
23. a 24. januára za farnosť Bratislava-Rusovce,
25., 26. a 27. januára za farnosť Bratislava Sedembolestnej Panny Márie,
28., 29. a 30. januára za farnosť Bratislava Svätej rodiny. 


Modlitba k Panne Márii

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!

Modlitba za Slovensko

Slovenskí biskupi povolávajú k modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu a k šíreniu nasledujúcej modlitby za Slovensko medzi všetkými veriacimi.

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení spôsobených pandémiou a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.

V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.

Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

15. august – slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre
Telefón: 034/779 41 08
E-mail: faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk
Číslo účtu farnosti Malé Leváre: SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.