Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je streda, 29. marca 2023
Modlime sa za farnosť:
Jablonica, dekanát Senica

 

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 26. marca
Piata pôstna nedeľa

Nedeľa 2. apríla
Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána


Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 26. marca
8.30 h – za † Jozefa Gaštana

Utorok 28. marca
16.30 h – za † Emíliu Vachálkovú – výročná svätá omša

Piatok 31. marca
16.30 h – na poďakovanie s prosbou o zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri príležitosti dožitých 95 rokov

Nedeľa 2. apríla
8.30 h – za † Jozefa Štoru a rodičov z oboch strán


V nedeľu 26. marca bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.


Na budúcu nedeľu máme Palmovú – Kvetnú nedeľu, a preto sa na svätej omši budú svätiť ratolesti.
 

Oznamujem, že predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti na budúcu nedeľu 2. apríla od 14.30 do 15.30 h.
 

V piatok o 16.00 h vás srdečne pozývam na pobožnosť krížovej cesty.


Minulú nedeľu sme na farské investície vybrali 355 €. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.


Občianske združenie Na kopci pozýva deti od 2. do 7. ročníka na detský letný tábor v Záruby Resort v Smoleniciach v termíne od 3. do 7. júla 2023. Viac informácií nájdete tu.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.