Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je štvrtok, 18. augusta 2022
Modlime sa za farnosť:
Báhoň, dekanát Pezinok

 


Spomienka svätej Heleny

Svätá Helena, celým menom Flavia Júlia Helena Augusta, bola matkou cisára Konštantína Veľkého.

Ako sa Helena dostala ku kresťanstvu, nevieme s istotou povedať. Obrátila sa asi vo veku šesťdesiat rokov a robila mnoho vecí v prospech Cirkvi a charity. Jej zásluhou boli v Ríme a vo Svätej zemi postavené viaceré chrámy. Snažila sa aj vplývať na svojho syna, aby prijal kresťanstvo. Ten bol voči kresťanom veľmi ústretový, hoci pokrstený bol až na smrteľnom lôžku.

Koncom roka 326 sa svätá Helena vydala na púť do Svätej zeme. Na tejto púti podľa tradície objavila pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus.

Zdroj: Životopisy svätých

Oznamy

14. – 21. august 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Pondelok
Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Sobota
Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa
Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za dobrodincov a staviteľov nášho chrámu

Pondelok
17.30 h – za rodinu Fumačovú, Moravčíkovú a ostatnú živú a zomrelú rodinu

Utorok
17.30 h – za † Ladislava Čonku a rodičov z oboch strán

Štvrtok
17.30 h – za † Štefana a Máriu Vávrovcov, dcéru, zaťov a ostatnú živú a zomrelú rodinu

Nedeľa
8.30 h – za † Štefana a Máriu Fajtákovcov, dcéru Emíliu, syna Františka, zaťa Alojza a ostatnú živú a zomrelú rodinu


Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa zúčastnili na upratovaní a vyzdobení nášho kostola na hodovú slávnosť.


V pondelok 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, sme teda povinní zúčastniť sa v tento deň na svätej omši.


Na budúcu nedeľu ako tretiu v mesiaci bude zvonček obetovaný na vyplatenie hodín na vežu kostola.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.