Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je štvrtok, 18. júla 2024
Modlime sa za farnosť:
Pernek, dekanát Malacky

 

Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 14. júla
Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 15. júla
Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Streda 17. júla
Svätých Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, spomienka

Nedeľa 21. júla
Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 14. júla
8.30 h – za † Félixa a Amáliu Kunákovcov a rodičov z oboch strán

Utorok 16. júla
17.30 h – za pomoc a ochranu Panny Márie 

Štvrtok 18. júla
17.30 h – za † Etelu Prášilovú, výročná svätá omša, a za ostatnú zomrelú rodinu

Nedeľa 21. júla
8.30 h – na poďakovanie za dožitých 80 rokov s prosbou o Božie milosti a ochranu Panny Márie


Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu vonkajšej fasády kostola.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.