Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je utorok, 28. novembra 2023
Modlime sa za farnosť:
Šamorín, dekanát Šamorín

 


Farské misie 10. – 17. decembra 2023

V dňoch 10. až 17. decembra sa v našej farnosti uskutočnia misie. Konať sa budú pod duchovným vedením resurekcionistu P. Edwarda Żakowicza.

Program misií nájdete tu.

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 26. novembra
Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období
Slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Štvrtok 30. novembra
Svätého Ondreja, apoštola, sviatok

Nedeľa 3. decembra
1. adventná nedeľa

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 26. novembra
8.30 h – za † manželov Antona a Antóniu Ivankovcov, rodičov a ostatnú zomrelú a živú rodinu

Utorok 28. novembra
16.30 h – za † Františka a Máriu Moravčíkovcov a starých rodičov z oboch strán

Štvrtok 30. novembra
16.30 h – za † Félixa Čermáka a rodičov

Piatok 1. decembra
16.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa 3. decembra
8.30 h – za † Jozefa a Annu Slámovcov


Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, svätá spoveď bude vždy pred svätou omšou. Chorých a starších navštívim v piatok doobeda. 


Vo štvrtok pred svätou omšou od 16.00 h bude poklona Oltárnej sviatosti.


Na budúcu nedeľu po svätej omši bude zbierka na charitu.
 

Minulú nedeľu ste na opravu vonkajšej fasády kostola obetovali 390 eur. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.
 

Farské misie 10. – 17. decembra 2023

V  dňoch 10. až 17. decembra sa v našej farnosti uskutočnia misie. Konať sa budú pod duchovným vedením resurekcionistu P. Edwarda Żakowicza.

Program misií
Nedeľa 10. decembra

8.30 h – svätá omša
9.30 h – stretnutie pre mládež
14.00 h – poklona, svätá spoveď
15.00 h – korunka k Božiemu milosrdenstvu

Pondelok 11. decembra

17.00 h – svätá omša

Utorok 12. decembra

9.00 h – návšteva chorých v domácnosti
17.00 h – svätá omša

Streda 13. decembra

17.00 h – svätá omša

Štvrtok 14. decembra

 9.00 h – stretnutie v škole
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre mužov

Piatok 15. decembra

17.00 – 18.00 h – svätá spoveď
18.00 h – svätá omša
19.00 h – náuka pre ženy

Sobota 16. decembra

17.00 h – svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých
18.00 h – krížová cesta

Nedeľa 17. decembra

8.30 h – svätá omša
14.30 h – predvianočný koncert


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.