Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je piatok, 14. júna 2024
Modlime sa za farnosť:
Lakšárska Nová Ves, dekanát Šaštín

 

Oznamy

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. júna
Desiata nedeľa v Cezročnom období

Utorok 11. júna
Svätého Barnabáša, apoštola, spomienka

Štvrtok 13. júna
Svätého Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 16. júna
Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 9. júna
8.30 h – na poďakovanie za dožitých 80 rokov pre Emíliu s prosbou o Božie milosti a ochranu Panny Márie (401)

Utorok 11. júna

17.30 h – za † Jozefa a Klotildu Hasákovcov, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Štvrtok 13. júna
17.30 h – za † Máriu Mihálovú a syna Jozefa

Nedeľa 16. júna
8.30 h – za † Antona a Jolanu Žáčkovcov a rodičov z oboch strán


Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu vonkajšej fasády kostola
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročie posviacky kostola si pripomíname 25. októbra.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.