Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii nanebovzatej.

Oznamy

26. jún – 3. júl 2022 

Liturgický kalendár

Nedeľa
Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Utorok
Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

Štvrtok
Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

Sobota
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

Nedeľa
Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa
8.30 h – za † Antona a Jolanu Žáčkovcov a rodičov z oboch strán

Streda
17.30 h – za † Pavla Mráza a rodičov

Štvrtok
8.00 h – na úmysel ordinára

Piatok
17.30 h – spoločná svätá omša za zosnulých

Nedeľa
8.30 h – za † Jozefa a Máriu


V stredu máme prikázaný sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov. Každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa na svätej omši.
 

Vo štvrtok na zakončenie školského roka bude svätá omša o 8.00 h; obzvlášť na ňu pozývam žiakov a rodičov.
 

Tento týždeň máme prvý piatok. Svätá spoveď bude pred svätou omšou. Chorých a starších navštívim v piatok doobeda.
 

Minulú nedeľu ste obetovali na hodiny na vežu kostola 515 eur. Za vaše milodary vylovujem Pán Boh zaplať.
 

V piatok bude večernú svätú omšu o 18.30 h vo Veľkých Levároch slúžiť šéfredaktor časopisu Posol, jezuita Ján Ďurica pri príležitosti 125. výročia vzniku časopisu Posol, ktorý začal vychádzať na fare vo Veľkých Levároch. Pozývam vás na túto svätú omšu.
 

Birmovancov pozývam na svätú omšu v nedeľu o 8.30 h a po nej na stretnutie.
 

Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročná slávnosť posviacky kostola (hody)

Slávnosť výročia posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: 
faravlevare@gmail.com
farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.