Úvod

„Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom.“

Farnosť Malé Leváre je zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Nanebovzatej.

 Dnes je utorok, 3. októbra 2023
Modlime sa za farnosť:
Blatné, dekanát Senec

 

Oznamy


Liturgický kalendár

Nedeľa 1. októbra
Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Pondelok 2. októbra
Svätých anjelov strážcov, spomienka

Streda 4. októbra
Svätého Františka Assiského, spomienka

Sobota 7. októbra
Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa 8. októbra
Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Viac tu.

Úmysly svätých omší

Nedeľa 1. októbra
8.30 h – za † Františka a Jozefu Slámovcov a starých rodičov

Utorok 3. októbra
16.30 h – za † Jána Galbu, výročná svätá omša

Štvrtok 5. októbra
16.30 h – za † Antona a Rozáliu Privrelovcov, bratov a starých rodičov z oboch strán

Piatok 6. októbra
16.30 h – spoločná sv. omša za zosnulých

Nedeľa 8. októbra
8.30 h – na poďakovanie s prosbou o ochranu Panny Márie pre celú rodinu


V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude pred sv. omšou. Chorých a starších navštívim v piatok doobeda.


Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývam v pondelok o 17.30 h do kostola.


Vo štvrtok pred sv. omšou o 16.00 h bude poklona Oltárnej sviatosti.


Mesiac október je zasvätený Panne Márii a modlitbe svätého ruženca. S touto modlitbou sú spojené úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, či sa modlia spoločne ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení za týchto podmienok: stačí štvrtina celého ruženca čiže päť desiatkov. K modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, modlitbu na úmysel Svätého Otca, úmysel varovať sa ľahkého hriechu a sväté prijímanie.


Naša farnosť sa pripravuje na slávnosť pri príležitosti 120. výročia posviacky kostola, ktorá sa uskutoční v nedeľu 22. októbra.

Súčasťou osláv bude výstava fotografií dokumentujúcich históriu nášho kostola, preto vás prosíme o zapožičanie fotografií zachytávajúcich či už jeho exteriér, alebo interiér v minulosti pri rôznych udalostiach ako prvé sväté prijímanie, svadby alebo brigády a pod. Na zadnú stranu fotografií napíšte, prosím, ceruzkou meno a číslo domu majiteľa fotografie, aby sme ich po naskenovaní mohli hneď vrátiť. Fotografie prineste pani Mrázovej. Ich požičanie sa spája so súhlasom s ich naskenovaním a zverejnením na výstave fotografií.


Vysielanie svätých omší cez katolícke médiá a na sociálnych sieťach:

 

Výročná poklona

Celodenná výročná farská poklona Oltárnej sviatosti je 26. apríla.


Výročné slávnosti kostola

Hody sa vo farnosti Malé Leváre slávia v najbližšiu nedeľu k sviatku Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, ktorý sa slávi 15. augusta.

Výročná slávnosť posviacky kostola sa slávi v najbližšiu nedeľu k 25. októbru.

Farský úrad

Úradné záležitosti je možné vybaviť v týždni po svätej omši alebo na farskom úrade vo Veľkých Levároch (farnosť Malé Leváre je spravovaná excurrendo z farnosti Veľké Leváre). Termín návštevy si môžete dohodnúť aj telefonicky.

Rímskokatolícky farský úrad
Štefánikova 752
908 73 Veľké Leváre

Telefón: 034/779 41 08

E-mail: faravlevare@gmail.com

Webstránka: farnostmalelevare.sk

Číslo účtu farnosti Malé Leváre: 
SK14 0900 0000 0051 0812 8973

Narodenie dieťaťa ohláste (jeden z rodičov) čo najskôr a dohodnite termín krstu. Príprava rodičov a krstných rodičov sa môže uskutočniť už počas očakávania narodenia dieťaťa. Matka môže prijať požehnanie matky v požehnanom stave. Dieťa má byť pokrstené vo farnosti, v ktorej rodičia skutočne bývajú. Krstným rodičom môže byť iba praktizujúci kresťan katolík, ktorý spĺňa všetky podmienky určené cirkevným právom.

Sobáš nahláste najmenej tri mesiace vopred. Ak niektorý zo snúbencov nemá prijaté základné sviatosti – krst, birmovanie, Eucharistiu –, je potrebná šesťmesačná príprava. Sobáš má byť vo farnosti, z ktorej pochádza snúbenica alebo snúbenec.

Chorých a starých kňaz na požiadanie navštevuje každý prvý piatok v mesiaci. Návštevu je možné dohodnúť v sakristii po svätej omši, telefonicky alebo na fare vo Veľkých Levároch.

Úmrtie nahláste ihneď na fare vo Veľkých Levároch (aj telefonicky) a dohodnite si s kňazom termín pohrebu. Potrebné doklady (list o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvrdený matrikou v mieste úmrtia) môžete priniesť dodatočne.