Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, 2. deň

Téma: Vnútorne dozrievať

„Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás.“ (Ján 15, 4a)

Dnešné biblické zamyslenie tu.

Duchu Svätý,
daj, nech dokážeme prijať Kristovu prítomnosť do svojho srdca a starať sa o ňu ako o tajomstvo lásky.
Živ naše modlitby, objasňuj nám Písma,
konaj prostredníctvom nás,
aby v nás krok za krokom rástlo ovocie tvojich darov.
Amen.