Sviatok Krstu Krista Pána

Krst Ježiša v rieke Jordán je medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Pôvodne si ho Cirkev pripomínala spolu s poklonou troch mudrcov a s prvým Ježišovým zázrakom v Káne na sviatok Zjavenia Pána (6. januára). Od r. 1969 sa však slávi osobitne, a to v nedeľu po Zjavení Pána. Vešperami sviatku Krstu Pána sa končí vianočné obdobie.

Zdroj – TK KBS

Zjavenie Pána – Traja králi

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa slávi už od 3. storočia. Východná cirkev si v ňom pôvodne pripomínala tri zázraky, v ktorých bolo zjavené, že Ježiš je Mesiáš a Boží syn: príchod mudrcov od východu, ktorým sa Kristus dal poznať ako Boží Syn a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania; Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o Ježišovi; a prvý Ježišov zázrak, v ktorom zjavil svoju božskú moc – premenenie vody na víno v Káne Galilejskej.

Vo 4. storočí sa sviatok Zjavenia Pána rozšíril aj na Západe, kde liturgia a čítania kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z Východu. Krst Krista Pána sa slávi v nedeľu nasledujúcu po 6. januári.

[čítať viac]

Svätý Bazil Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

… Ani Bazil, ani Gregor neboli v mladosti osobitne zbožní. Bazil sa usiloval o akademickú kariéru. Cestoval z rodného Pontu (v dnešnom Turecku) na štúdiá na veľkých školách sveta. Po rokoch v Aténach a Konštantínopole sa vrátil domov s odmenami a úspechmi, ale vo vnútri ho zožierala prázdnota. O svojich rokoch mladosti napísal: „Veľa času som premárnil hlúposťami a takmer celú svoju mladosť som venoval zbytočnostiam. Zaoberal som sa štúdiom múdrosti, ktorú Boh považuje za hlúposť.“

[celý článok]